Informatiebrochure privacy

De Tilburgse KNSA-gecertificeerde schietsportvereniging

Schietvereniging Triborgh
Informatiebrochure

“Privacy & Gegevensbescherming binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen”

Hoe wordt met uw persoonsgegevens omgegaan?

Deloitte Legal Amsterdam

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie

mei 2018


Een privacy & gegevensbeschermings waarborg voor u

Binnen de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen (Verenigingen) wordt zeer veel waarde gehecht aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De KNSA en de Verenigingen waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving. In deze Informatiebrochure wordt uitgelegd in hoeverre de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op de KNSA en de Verenigingen enerzijds en op u als aspirant of lid van een V ereniging anderzijds. Alleen de voor u relevante onderwerpen zullen in deze Informatiebrochure aan de orde komen, zoals:

 • De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt en de doeleinden;
 • Het beleid van de KNSA en de Verenigingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (privacy beleid);
 • De rechten waarop u zich tegenover de KNSA en uw Vereniging kunt beroepenWelke persoonsgegevens worden door de KNSA en de Verenigingen verwerkt en waarom?

  Het is niet alleen voor de Vereniging maar ook voor de KNSA noodzakelijk om uw algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats, telefoon, e-mailadres, nationaliteit, KNSA-licentienummer en het soort lidmaatschap te verwerken. Onder verwerken wordt onder andere verstaan: het opslaan, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens. Op het moment dat u als aspirant c.q. lid tot een Vereniging wordt toegelaten, wordt u namelijk ook aangemeld bij de KNSA, de overkoepelende schietsportbond waarbij uw Vereniging is aangesloten. De KNSA is, bijvoorbeeld in verband met de collectieve aansprakelijkheidsverzekering, de toezending van het bondstijdschrift “Schietsport” en de organisatie van wedstrijden, competities en andere (sociale) activiteiten, maar ook in het kader van de (maatschappelijke) veiligheid genoodzaakt (een aantal van) uw persoonsgegevens te verwerken.

De Verenigingen en de KNSA verwerken de persoonsgegevens die zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier, voor nauwkeurig omschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging en de KNSA uitsluitend voor die doeleinden gebruikt. De verwerking van persoonsgegeven door de Vereniging en de KNSA heeft het volgende tot doel:

 1. Het voeren van de ledenadministratie van KNSA en de Verengingen in verband met het aanmelden van u als aspirant c.q. lid, de verzending van post, de opgave bij de verzekering en het innen, berekenen van gedifferentieerde contributie en de organisatie van de gebruikelijke verenigingsactiviteiten.
 2. Het naar gelang van uw beroep een beroep kunnen doen op uw medewerking vanwege de vele werkzaamheden die door vrijwilligers voor de Verenigingen moeten worden verricht.
 3. De organisatie van wedstrijden en competities, landenwedstrijden (tevens internationaal) en om, in verband met de veiligheid.
 4. Het waarborgen van uw veiligheid en de maatschappelijke veiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de kans op misbruik.
 5. De screening van aspiranten:
  • –  om te voorkomen dat ongewenste personen lid kunnen worden van een Vereniging en daarmee de beschikking kunnen krijgen over vuurwapens
  • –  om te kunnen beoordelen (verenigingsbestuur) of u geschikt bent voor het lidmaatschap van een Vereniging en de beschikking die u krijgt over vuurwapens
  • – op andere overtredingen en/of misdrijven dan waar de VOG op screent, zoals overtredingen en misdrijven waarvoor nog geen veroordeling heeft plaatsgevonden of waarvan de terugkijktermijn van 8 jaar (VOG) inmiddels is verstreken.

De Minister van Justitie & Veiligheid heeft bepaald dat de Verenigingen aspiranten/leden moeten toetsen op door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgestelde risicofactoren, zoals stressvolle omstandigheden, klinische factoren en persoonlijke kenmerken. De Verenigingen verwerken de persoonsgegevens, die zijn ingevuld op en verkregen bij de eigen verklaring, dan ook voor de volgende doeleinden:

 1. Het waarborgen van uw veiligheid, de veiligheid van alle leden en/of de veiligheid van de openbare orde;
 2. Om te kunnen achterhalen of bepaalde klinische factoren en/of stressvolle omstandigheden en/of eventuele andere specifieke kenmerken van u een veilige beoefening van de schietsport en de beschikking over vuurwapens kunnen belemmeren.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

In principe verzamelen en gebruiken de V erenigingen en de KNSA alleen persoonsgegevens, zoals zij die van u door het invullen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring hebben verkregen. Om bij de aanmelding van u een goed beeld te kunnen krijgen, is het echter ook mogelijk dat de Vereniging navraag doet bij personen die al lid zijn bij de desbetreffende Vereniging en derden, om persoonlijke informatie te verkrijgen.

Hoe mogen uw (algemene en bijzondere) persoonsgegevens worden gebruikt?

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring komt er tussen u, de Vereniging en KNSA een overeenkomst tot stand. De inhoud van deze overeenkomst is opgenomen op de achterzijde van het aanmeldingsformulier. Op basis hiervan komen de Vereniging, de KNSA en u overeen om bepaalde op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt ook voor de bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zoals de gegevens met betrekking tot uw strafrechtelijk verleden en uw medische achtergrond. Maar, de Vereniging en de KNSA mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden zoals die eerder in deze Informatiebrochure zijn beschreven. Dit betekent dat de Vereniging en de KNSA uw persoonsgegevens dus in de eerste plaats verwerken in verband met het voeren van een efficiënte en effectieve ledenadministratie, het kunnen aanbieden van informatie en het organiseren van wedstrijden, competities en andere (sociale) activiteiten. V ervolgens is de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging en de KNSA, meer in het bijzonder, gericht op het waarborgen van zowel uw veiligheid als de maatschappelijke veiligheid.

Worden uw persoonsgegevens bekend gemaakt of gedeeld met derden?

De V ereniging en de KNSA mogen uw persoonsgegevens in beginsel niet publiceren of aan derden ter beschikking stellen. Onder derden worden verstaan niet-medewerkers/vrijwilligers of niet-bestuursleden van de Vereniging en de KNSA. Uw persoonsgegevens zijn voor niemand anders toegankelijk dan de hiervoor genoemde personen/functionarissen. Dit kan anders zijn, indien de KNSA en/of de Vereniging bepaalde processen, activiteiten of functies uitbesteedt aan een verwerker (in de zin van de AVG), u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verleent of wanneer de Vereniging of de KNSA daartoe bevoegd of gehouden is, bijvoorbeeld op grond van de Wet of door een Beschikking van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij komt dat als de Vereniging of de KNSA van mening is of vermoedt dat er door u strafbare feiten of andere handelingen worden gepleegd in strijd met algemene normen en waarden, zij kunnen besluiten uw persoonsgegevens aan derden, bijvoorbeeld de politie of justitie, ter beschikking te stellen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd?

De Vereniging en KNSA doen hun uiterste best om uw persoonsgegevens op een behoorlijke wijze te beschermen en te beveiligen. Zo leggen de Verenigingen en de KNSA passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking. Om uw persoonsgegevens in de systemen en (leden)administratie te beveiligen, hebben KNSA en de Vereniging de volgende maatregelen getroffen:

 • Installatie van een inbraakalarm in het clubhuis van de Vereniging en op het bondsbureau van de KNSA;
 • Het bewaren van algemene persoonsgegevens in een met wachtwoorden beveiligd computersysteem. Verder kent het systeem gradaties in de mate van bevoegdheid ten aanzien van toegang tot en verwerking van persoonsgegevens van bepaalde bestuursleden/medewerkers;
 • Het bewaren van aanmeldingsformulieren, eigen verklaringen en bijzondere persoonsgegevens (hardcopy) in afgesloten en vergrendelde dossierkasten. Ook de papieren dossiers zijn dus zeer beperkt toegankelijk;
 • De KNSA hanteert voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens een intern Protocol Bescherming Persoonsgegevens.De persoonsgegevens zijn slechts inzichtelijk voor het dagelijks bestuur van de Vereniging en een zeer beperkt aantal bestuurders, de directeur KNSA en/of medewerkers van de KNSA. Op deze wijze stellen de Vereniging en KNSA zeker dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

  Daarbij komt dat niet alleen de Vereniging en de KNSA als organisaties, maar ook de bestuursleden en medewerkers bij het verwerken, het beveiligen en beschermen van uw persoonsgegevens de nodige zorgvuldigheid betrachten.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en worden gebruikt.

Wat zijn uw rechten?

Hoewel u in principe niet verplicht bent om uw persoonsgegevens aan de Vereniging of de KNSA te verstrekken, is het zonder die persoonsgegevens niet mogelijk u goed van dienst te zijn. U heeft daarom door ondertekening van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging en de KNSA. Omdat in de AVG en binnen de Verenigingen en de KNSA transparantie voorop staat, kunt u zich tegenover de Vereniging en de KNSA desondanks op de volgende rechten beroepen:

 • Het recht van inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”);
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”).Het recht van inzage

  U heeft recht van inzage in uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u zich tot de Vereniging en/of de KNSA kunt wenden met het verzoek u onder andere mede te delen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welke doeleinden. U kunt uw schriftelijke verzoek, voorzien van uw naam, adres, (vaste en/of mobiele) telefoonnummer indienen bij de secretaris van uw Vereniging en/of de KNSA.

  De Vereniging en/of de KNSA zal binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op inzage in uw persoonsgegevens schriftelijk op uw verzoek reageren. De Vereniging en/of de KNSA zal een kopie van de persoonsgegevens die worden

verwerkt verstrekken. Indien u bijkomende kopieën verzoekt, kan de Vereniging en/of de KNSA hiervoor administratieve kosten in rekening brengen. De inzage kan, gelet op het bijzondere karakter van de persoonsgegevens, slechts plaatsvinden op het bondsbureau KNSA of bij de desbetreffende Vereniging.

Het recht op rectificatie

De Vereniging en de KNSA dragen ervoor zorg dat alle persoonsgegevens die zij verwerken juist, volledig en up-to-date zijn. Indien uw persoonsgegevens om wat voor reden dan ook onjuist, onvolledig of niet up-to-date zijn, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren. U kunt hiervoor een e-mailsturen aan: ledenadministratie@knsa.nl voor KNSA en info@triborghsv.nl voor de Vereniging.

De Vereniging en/of de KNSA zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek tot rectificatie door middel van een schriftelijke reactie aangeven of aan het rectificatieverzoek zal worden voldaan. Indien uw rectificatieverzoek wordt geweigerd, zal dit door de Vereniging en/of KNSA nader worden gemotiveerd. Indien aan het rectificatieverzoek wordt voldaan, zal daadwerkelijke uitvoering van de rectificatie zo spoedig mogelijk daarop volgen.

Het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Betrokkenen kunnen de Vereniging en/of KNSA verzoeken hun persoonsgegevens te verwijderen. Voorts kunnen betrokkenen eisen dat de Vereniging en/of KNSA de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die de betreffende persoonsgegevens van de Vereniging en/of KNSA hebben gekregen.

De Vereniging en/of KNSA moet aan dit verzoek gevolg geven, wanneer ten minste één van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 2. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking,
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. De persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website en hebbenbetrekking op een persoon die jonger is dan zestien jaar.

Wanneer een verzoek tot gegevenswissing wordt gehonoreerd, worden de betreffende persoonsgegevens uit alle systemen van de Vereniging en/of KNSA waar deze worden verwerkt, verwijderd.

Het recht op beperking van de verwerking

Betrokkenen hebben recht op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens door de Vereniging en/of KNSA. Dit houdt kort gezegd in dat een betrokkene kan eisen dat de Vereniging en/of KNSA de verwerking tijdelijk beëindigt. De Vereniging en/of KNSA kan in dat geval geen ‘gebruik maken’ van de persoonsgegevens, met uitzondering van het ‘opslaan’ van de persoonsgegevens.

De Vereniging en/of KNSA moet aan dit verzoek gevolg geven, wanneer ten minste één van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. De betrokkene stelt de juistheid van de persoonsgegevens ter discussie;
 2. De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van hetgebruik ervan;
 3. De Vereniging en/of KNSA heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze in verband met een rechtsvordering;
 4. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en is in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Vereniging en/of KNSA zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Het recht op overdraagbaarheid (“dataportabiliteit”)

In sommige gevallen heeft een betrokkene recht op overdraagbaarheid. Dit houdt in dat hij de Vereniging en/of KNSA kan verzoeken om de persoonsgegevens die de Vereniging en/of KNSA van de betrokkene verwerkt, in een standaardformaat te ontvangen. Op die manier kan de betrokkene zijn gegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen kunnen zelfs eisen dat de Vereniging en/of KNSA hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke, als dat (technisch) mogelijk is.

De Vereniging en/of KNSA moet aan dit verzoek gevolg geven, wanneer:

1. De verwerking is gebaseerd op toestemming van of op een overeenkomst met de betrokkene; en

2. De persoonsgegevens via geautomatiseerde processen worden verwerkt.

Indien het recht wordt gehonoreerd, dienen de persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat aan de betrokkene te worden aangeboden.

Wijzigingen in het privacy beleid c.q. de Infomatiebrochure

De Verenigingen en de KNSA zullen deze Informatiebrochure van tijd tot tijd evalueren en, indien nodig, wijzigen of aanvullen. Niet alle wijzigingen in het privacy beleid zullen op u van invloed zijn. Op het moment dat in deze Informatiebrochure door de V erenigingen en KNSA wijzigingen worden aangebracht die voor u relevant zijn, wordt u daarvan voorafgaand aan de wijziging vanzelfsprekend op de hoogte gebracht.

Wie is wie?

De Schietvereniging Triborgh is de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Schietvereniging Triborgh, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te (4205 BP) Gorinchem aan de Dillenburgstraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18084435.

De KNSA is de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3833 VH) Leusden aan de Landweg 235, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40119272.

Mocht u iets met uw Vereniging of de KNSA willen bespreken of vragen en/of opmerkingen hebben over het privacy beleid van de Vereniging en de KNSA, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de KNSA of uw Vereniging.

De Verenigingen en de KNSA streven ernaar uw eventuele vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, onjuistheden te corrigeren en eventuele klachten die u heeft met betrekking tot het privacy beleid op te lossen. Indien u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop de Vereniging en/of de KNSA uw vraag of klacht behandelt, kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht Datalek

De KNSA en de Vereniging hechten veel waarde aan de rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. De KNSA en de Vereniging nemen maatregelen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen. Het kan onverhoopt gebeuren dat op deze beveiliging inbreuk wordt gemaakt, bijvoorbeeld ingeval van een datalek. Wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw de rechten en vrijheden, zullen de KNSA en de Vereniging de datalek bij u en bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden.

DPIA

Een zogenaamde “Data Protection Impact Assessment (DPIA)” is niet van toepassing voor schietsportverenigingen.

Uw privacy & gegevensbeschermingsrechten